Terms of Service (Danish)

Generelt

myPallet giver licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til et eller flere af myPallets softwareløsninger.

Brugsretten til myPallet software omfatter alene licenstagers brug af myPallet software (inkl. evt. underleverandør(er), der anvender myPallet app, som led i at opfylde licenstagers behov) og kun i forhold til det antal brugere, som licenstager til enhver tid har betalt for.

Brugsretten er betinget af, at licenstager til enhver tid opretholder betaling af myPallet faktura for brug af myPallet software.

Som licenstager er du uberettiget til at kopiere eller på anden måde disponere over myPallet software. Licenstageren er desuden uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle licenskoder, sikkerhedskoder og kildekoder.

1 Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra myPallet, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2 Produktinformation, prislister m.v.

myPallet software er et standard softwareprodukt, der alene indeholder de funktioner, som er beskrevet i den til softwaren hørende dokumentation samt de funktioner, der fremgår af selve softwaren.

Oplysninger indeholdt i brochurer, prislister og anden produktinformation fra myPallet er alene bindende for myPallet, i det omfang aftalen med kunden udtrykkeligt henviser til sådanne.

Teknisk dokumentation, som overlades af myPallet til kunden, må kun benyttes i forbindelse med de produkter myPallet har leveret og må ikke kopieres af kunden, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

myPallet udvikler løbende vores software, som udgives i form af fremtidige opdateringer eller versioner.

For at benytte nyeste opdateringer eller versioner, kræves det, at licenstager selv opdaterer såvel myPallet app og myPallet webportal.

3 Priser og leveringklausul

Medmindre andet er angivet, er samtlige priser i myPallets tilbud, ordrebekræftelse og andre referencer i danske kroner excl. moms, told, afgifter m.v. Medmindre andet er angivet i det nævnte materiale, forbeholder myPallet sig ret til at foretage ændringer i priser indtil leveringstidspunktet. Årlig prisjustering på alle abonnementsløsninger er 5 pct.

4 Acceptfrist for tilbud

Såfremt myPallet afgiver tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt der ikke er accept fra kunden senest 30 (tredive) dage fra tilbuddets dato.

5 Levering af produkt

Medmindre andet er skriftligt angivet i myPallet tilbud eller ordrebekræftelse eller partnernes aftale, er det oplyste leveringstidspunkt anslået efter myPallets skøn.

Overskrides det aftalte leveringstid punkt med mere end 50 (halvtreds) arbejdsdage, er kunden, såfremt forsinkelsen skyldes myPallet, berettiget til at hæve kontrakten for så vidt angår det forsinkede produkt. Såfremt overskridelsen andrager mere end 100 arbejdsdage, og de forsinkede dele af leverancen har væsentlig betydning for den samlede drift, er kunden berettiget til at hæve nærværende kontrakt i sin helhed.

Såfremt kunden udskyder leveringstidspunktet, er myPallet berettiget til at fakturere købesummen med forfald på den oprindelige leveringsdato.

I tilfælde af force majeure begivenheder, jf.$13, suspenderes myPallet leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Såfremt hindringen medfører, at leverancen kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan gennemføres eller afhjælpes, forbeholder myPallet sig ret til at annullere aftalen.

I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 6 (seks) måneder – beregnet fra det leveringstid punkt myPallet har angivet – har begge parter ret til at annullere købet. Kunden kan ikke som følge heraf kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Herudover kan kunden ikke rejse krav mod myPallet som følge af forsinkelsen

6 Ejendomsforhold

Ved køb af myPallets software, køber kunden udelukkende brugsret til den omhandlende software. I den forbindelse forpligter kunden sig til at efterkomme licensgiverens bestemmelser (myPallet). MyPallet kan ophæve brugsretten såfremt kunden ikke overholder vilkårene for licensen, hvorefter kundens ret til at bruge softwaren ophører.

Ved download af apps og opsætning af dashboard, skal kunden undersøge at softwaren virker. Evt. mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 5 (fem) dage efter installation meddeles skriftligt til myPallet. Kunden kan under ingen omstændigheder gøre mangler gældende overfor myPallet senere end 30 dage fra installationsdatoen.

myPallet har ingen afhjælpningspligt for hardware/software, som kunden har ændret, og opsat forkert.

Udover det i pkt. 9 anførte kan kunden ikke rejse krav mod myPallet i anledning af mangler/problemer med software, uanset om kundens tab eller omkostninger er direkte eller indirekte forårsaget af mangler.

7 Produktansvar

For skader på personer, bygninger eller anden materiel skade (produktansvar), er myPallet ansvarlig, i det omfang ansvaret følger af ufravigelige lovregler. myPallet hæfter herunder IKKE for skader på kundens ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). Det præciseres i den forbindelse, at myPallet herunder ikke hæfter for kundens tab af data som følge af manglende software eller andre leverede produkter.

8 Ansvarsfrihed og general ansvarsbegrænsning

myPallets ansvar i henhold til aftalen er, medmindre andet er anført i dette pkt. 11, begrænset til et beløb svarende til 100% af betalinger modtaget af myPallet i henhold til aftalen i de seneste tolv måneder inden tidspunktet for begivenheden, der giver anledning til kravet. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af personskade som følge af produktansvar eller myPallets ansvar som følge af forsæt eller grov uagtsomhed.

9 Indirekte tab

myPallet kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvens tab.

10 Værneting og lovvalg

Uoverensstemmelser, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, afgøres ved Københavns Byret. Enhver tvist mellem partnerne skal afgøres efter dansk ret.

Force majeure

myPallet er frigjort for enhver forpligtigelse overfor kunden, som følge af omstændigheder, der forhindre aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed. Som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, hacker angreb, naturkatastrofer, vareknaphed samt forsinkelser af produkter fra eventuelle underleverandører. Hvis force majeure begivenheden overstiger mere end 90 arbejdsdage har hver part ret til at ophæve aftalen, med en skriftlig begrundelse, uden dette kan medføre krav parterne i mellem, herunder kompensation eller erstatning.

11 Installation & Support/Hotline

I forbindelse med installation af myPallets software, skal kunden sikre, at egne systemer, servere, netværk etc. har den fornødne kapacitet.

Hvis kunden ønsker hjælp til installation af produkterne, er omkostningerne i denne forbindelse for kunden egen regning.

Ønsker kunden hjælp fra myPallet til installation af software, afregnes denne ydelse efter myPallets regler/udgifter omkring installation. Transportomkostningerne herom, afholdes alene af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt ved modtagelse af ordrebekræftelse.

Der inkluderes 1 time GRATIS support/hotline per måned. Øvrigt tidsforbrug afregnes af myPallet til en fast timetakst på Dkk 1200,- per time (Min. Dkk 1200,-).

12 Betalingsbetingelser

Med mindre andet er aftalt skriftligt, skal myPallet faktura betales senest 10 dage efter fakturadato. Ved betaling efter forfaldstidspunktet, beregner myPallet morarente, som udgør 2 % pr. måned, dog minimum 150.- kr. Endvidere er myPallet berettiget til at opkræve rykkergebyr og inkassogebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Fakturaopkrævning vil ske via e-mail fakturering. Afhængigt af aftalens omfang vil første faktura omfatte de første 3 (tre) til 12 (tolv) måneders omkostninger i forbindelse med anvendelse af myPallet software. Fakturaopkrævning vil ske via e-mail fakturering. Evt. mellemregning i forbindelse med ‘ekstra antal apps’ vil blive afregnet med bagudvirkende effekt, på næste afregning.

Betaling med frigørende virkning kan alene ske til den konto som fremgår af fakturaen. Fakturaer tillægges et miljøbidrag/fakturagebyr i henhold til de enhver tid gældende priser. Kunden betaler til den enhver tid gældende moms og eventuelle andre offentlige afgifter .

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af myPallet og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne krav.

Såfremt kunden er i restance med betalinger overfor myPallet, herunder betaling i henhold til andre aftaler med myPallet, forbeholder myPallet sig ret til at tilbageholde den data myPallet er i besiddelse af, indtil restancen er betalt.

myPallet forbeholder sig ligeledes retten til at lukke ned for brug for brugen af myPallets software – dette værende dækkende for både myPallet app og myPallet webportal – for samtlige brugere som kunden har oprettet og er betalende for i myPallets systemer. Dette værende indtil restancen er betalt.

Såfremt kunden ønsker ændringer til kontrakten, herunder i forbindelse med ændringer til betingelser eller overdragelse til tredjepart, og dette aftales med myPallet, faktureres et ændringsgebyr, der består af et grundbeløb samt beløb pr ændring i brugerrettighederne.

13 Opsigelse og Bindingsperiode

Licenstageren kan skriftligt opsige licensaftalen med myPallet.

Opsigelsesperiode: Der betales for brug af myPallet på baggrund af minimum 18 (atten) måneder. I nogle tilfælde er opsigelsesvarslet længere, fra 18 (atten) 
til 24 (fireogtyve) måneder. I disse tilfælde vil dette fremgå, som del af den skriftlige aftale mellem myPallet og licenstager.

myPallet kan på ethvert tidspunkt opsige en licensaftale med 3 (tre) måneders forudgående skriftligt varsel. Ifm. myPallet opsigelse vil evt. tilbagebetaling af forudbetalt licens i henhold til licensaftalen krediteres.

Bindingsperiode: Minimum bindingsperiode efter opstart er 18 (atten) måneder, dette med mindre at andet fremgår af den skriftlige aftale mellem myPallet og licenstager.